Primavera

Polityka prywatności

Polityka prywatności na stronie www.polskawoda.com.pl

Podstawy

 • Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.polskawoda.com.pl , której administratorem jest Polska Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie 95-035, Aleksandria 1a, KRS: 0000096279 (Polska Woda).
 • Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
 • Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Polska Woda nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

Cel przetwarzania danych osobowych

 • Polska Woda informuje każdą osobę, której dane przetwarza o celu tego przetwarzania.
 • Polska Woda wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, w tym celu współpracy z dostawcami i podmiotami współpracującymi z Polska Woda,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie i celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia dozwolonego prawem marketingu usług i produktów Polska Woda,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Polska Woda.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Polska Woda może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 • Polska Woda zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 • Polska Woda dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
  • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Uprawnienia osób fizycznych

 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Polska Woda przysługują następujące prawa:
  • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  • prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Polska Woda jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 • Polska Woda zastrzega, że w przypadku braku możliwości identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 • Polska Woda informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane przetwarza Polska Woda może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2017 POLSKA WODA SP. Z O.O. ALL RIGHTS RESERVED.
USA replica watches continue to be appreciated by consumers and retailers who believe in their highest quality. Proof of their satisfaction is not only the increase in sales, but also the numerous awards our water has received, including: Product of the Year, Golden Receipt, Consumer Laureate, Consumer Quality Leader or Good Brand.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.